STADGAR

§ 1
NAMN

Sällskapets namn är Emil Hagström-sällskapet och är en ideell förening.

§ 2
SYFTE

Sällskapet ska verka för att hålla Emil Hagströms diktning och prosa känd och levande, göra insatser på diktens och visans område i Emil Hagströms anda, samt uppmärksamma personer - diktare, kompositörer, förmedlare eller forskare - och organisationer som verkar i Emil Hagströms anda.

§ 3

MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas enskilda personer. Dessa har yttrande-, förslags- och rösträtt.

§ 4
STÖDJANDE MEDLEMSKAP

Företag, organisationer och liknande sammanslutningar kan beviljas stödjande medlemskap. Dessa har yttrande- och förslagsrätt. 

§ 5
MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift för dessa båda medlemskap fastställs av årsmöte.

§ 6
BESLUTANDE ORGAN

Sällskapets beslutande organ är

- årsmötet

- Sällskapets styrelse

§ 7
ÅRSMÖTE OCH STYRELSE

Årsmöte förläggs före april månads utgång.

Sällskapet tillämpar kalenderår som verksamhetsår.

Kallelse till årsmöte skall ske senast 1 mars.
Sällskapet uppmärksammar Emil Hagströms födelsedag 3 juli.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma på dagordningen:
1) Mötets öppnande

2) Mötets behöriga utlysande

3) Godkännande av dagordningen

4) Val av

- mötesordförande

- mötessekreterare

- två protokolljusterare tillika rösträknare

5) Verksamhetsberättelse

6) Ekonomisk berättelse

7) Revisorernas berättelse

8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9) Fastställande av medlemsavgifter

10) Verksamhetsplan och budget för nästkommande

verksamhetsår

11) Fastställande av styrelsens numerär

12) Val av styrelse m m.

- ordförande för två år

- kassör för två år

- sekreterare för två år
- två ledamöter för två år.

13) Val av två ersättare för ett år.

14) Val av två revisorer för ett år

15) Val av en revisorsersättare för ett år.

16) Val av tre ledamöter till valberedning.

17) Behandling av motioner och förslag från styrelsen

18) Övriga frågor

19) Mötets avslutande

§ 8
STYRELSEN OCH DESS UPPGIFTER

Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt minst två ersättare. Val av de ordinarie ledamöterna sker växelvis på två år, om inte årsmötet beslutar annat.

Styrelsen är årsmötets verkställande organ och ansvarar för att årsmötesbesluten genomförs. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan besluta om andra aktiviteter än som framgår av verksamhetsplanen.

Styrelsen äger rätt att adjungera person för särskilt ändamål.

Styrelsen har sitt säte i Österåker

§ 9
FIRMATECKNING

Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§ 10
REGIONAL VERKSAMHET

Inom Emil Hagström-sällskapet kan bildas lokala avdelningar där behov anses föreligga och efter beslut av styrelsen. Riksorganisationens stadga gäller för medlemskap, medlemsinflytande, uteslutning, m.m.

§ 11
HEDERSMEDLEMMAR

Person kan utses till hedersmedlem

§ 12
STADGEÄNDRING

Beslut som innebär stadgeändring kan endast fattas av årsmöte, med 2/3 majoritet

§ 13
UTESLUTNING

Styrelsen kan utesluta medlem för bristande betalning. Styrelsen kan utesluta medlem som skadar sällskapet.

§ 14
UPPLÖSNING

I händelse av Emil Hagström-sällskapets upplösning tillfaller handlingar Göteborgs universitetsbibliotek, Emil Hagström-arkivet och eventuellt ekonomiskt överskott Sveriges Författarförbund.

Stadgarna antogs den 29 september 2007,
samt reviderades den 3 juli 2010, 21 april 2012.
och 15 mars 2014.